Символ веры — Храм Архангела Михаила

Ве́рую во еди́наго2 Бо́га Отца́, Вседержи́теля3, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым4.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго5, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век6; Све́та от Све́та7, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна8, единосу́щна Отцу́9, И́мже вся бы́ша10.

Нас ра́ди челове́к11 и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с12 и воплоти́вшагося13 от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы14 и вочелове́чшася15.

Распя́таго же за ны16 при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша17, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием18.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́19.

И па́ки гряду́щаго20 со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́21.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго22, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки23.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние24 во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю25 воскресе́ния ме́ртвых,

и жи́зни бу́дущаго ве́ка26. Ами́нь.